Qəncə hadisə məhbuson məhkəmə bə orəx rəsedə.

taleshi radio 12 views
De Qəncə hadisə əlağədar dastqir bıə məhbuson orəxnə qrupi məhkəmə ki, Yunis Səfərov və həniən 11 nəfəro ibarəte, bə orəx rəsedə. Avğusti 5-minə ruji Boku Qonə Cinayəton Məhkəmədə nubətinə muhakimə prosesədə vəkilon ıştə noroziəti ifadə kardəşone, votəşone ki, istintaği materialonədə hiç qıley əsasinə subut-dəlil ni, əv teylə voəzanqə qəpono ibarəte.

Demiən məhkəmə prosesədə vəkilon votemonon orəxə və ım məhkəmə prosesi orəxnə mərhələ bino bıə. Isət məhbuson bəpe ıştə orəxnə sıxani bıvoton. Çəvonədə Vuqar Məmmədovi ğeyd kardəşe ki, Azərbaycani hokuməti 2018 –minə sori bə beynəlxalğə təşkilaton vığandə hesabatədə keşvərədə terrorə akton nıbe nişon doəşe. Əmo əməni 2018-minə sori iyulə manqi hadisəonədə bənə terrorçion ittiham kardedə. Ceyhun Salahoviən ıştə votemonədə izhar kardəşe ki, istintaği materialonədə bə çey əleyh bə nav doə ittihamon həmə dıvu və bıhtanono ibarəte. Bəmə “mutəşəkkilə dastə” nom noəşone, hərcənd ki, az ım odəmonədə cəmi de 3 kəsi  oşnoətim bıə. De əmandəyon zindonədə oşno bıəm.

Məhkəmə avğusti 12-də dəvom bəkarde.

Boku Apellyasiya Məhkəmədə bə Azərbaycani İslamə Partiya sədri əvəz ruhani Hacı İlham Əliyevi apellyasiya şikayəti diə kardəşone. Vəkil Cavad Cavadovi bə “Maide.az” sayti xəbə doəşe ki, Apellyasiya Məhkəmə bə vəkilon vardə subut və dəlilon məhəl noəşni, navonə məhkəmə bo Hacı İlhami bıriə 16 sornə zindonə cəzo hukm ğıvvədə oqətəşe. Ey ımən əlavə kardəşe ki, bı barədə bə Avropa Bəşəri Huğuğon Məhkəmə muraciət bəvğanden.

Meydan TV saytən tolışə bloqer Aslan Ğurbanovi zindonədə qonə vəziyyəti barədə bə cəmiyyəti məlumat doəşe. Məhbusi bıyə Əbusalam Ğurbanovi bə sayti votəşe ki, Aslan çe epilepsiya noxəşiku əziyyət kəşedə. Zindonxonə rəhbəriyyətiən, quya əv bo vite, həmən bo intihari cəhd karde səbəbiku  çey səpe əlavə nəzarət noəşe. Har 1 saatədə omedən ey təftiş kardedən, bey bə sənədi ğol dodən kəşe. Vəhaliyən ey hiç vaxt jıqo cəhd kardəşni. Əbusalami həmən de sayti vasitə bə Prezident Əliyevi muraciətən votəşe ki, Aslan beqınoy, həmən noxəşine,  çeyku xahiş kardəşe ki, ey azad bıkardo.

Tolışə bloqer Aslan Ğurbanov ponə sori iyulə manqiku zindonədəy. Əv de milli ədavət təbliati barde ittihami bə 7 sorinə zindonə cəzo məhkum kardəşone.

İbrimi Zahirəddin. Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku. İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments