Yunis Səfərov bə umrinə cəzo məhkum kardışone

taleshi radio 24 views
De Qəncə hadisə əlağədar dastqir bıə orəxnə qrup məhbuson məhkəmə avğustə manqi 16-də bə orəx rəsə. Yunis Səfərov və həniən 11 nəfəri muhakimə 1 sor nim bıe ki, dəvom kardedəbe

Im iclasədə məhbuson ıştə orəxnə sıxanon votəşone. Hakimi bə Yunis Səfərovi ıştə qəpi bə axır rosnie imkan doəşni, əmo Yunisi imkanış bıə bıvoto ki, Qəncə İcra sərdar Elmar Vəliyevi de qolulə je səbəb çey ıştəbəsəti bıe. Har qıley şəhrvandi bə jəqo məmuri ğeyri-ğanuniə hərəkəton etiraz karde həxış heste. Əmo bı etirazə əmələdə zor, silah tətbiğ bıəbu, bəpe çey səbəb otırniə bıbo. Ey ımən ğeyd kardəşe ki, hələ Şeyx Şamil votedəbe ki, azadi de lovə-mınnəti ne,  de zuy, de zori bə dast varde mumkune. Ədalətiən bərğəror bıe ro kali kərə zor tətbiğ karde zərurət bə meydon beşedə. Im anədə təbii qıley vəziyyəte ki, xariciə devləton, həmən Azərbaycani Cinayətə Məcəllədə “orəxnə zərurət” nomədə qıley məvhum heste.

Məhbus Rasim Mustafayev, Cəfər Zalov, Mahir Əzizov, Firudin Zeynalovi votəşone ki, məhkəmə çe prokurori həmə bıhton və pesoxtə ittihamon təsdiğ kardışe, bəmə doə işqəncə fakton, əməni de  bə cəmə ailə uzvon təcaviz  karde təhdidi  bə ittihamnamə ğol doe kəşe əməlon tədğiğ nıkardışe. Jıqo vəziyyətədə orəxnə sıxani vote jəqo qıley əhəmiyyət nişe.

Bə məhkəmə bekardə hokumi əsasən bo Yunis Səfərovi umrinə zindonə cəzo bıriəşone. Diqər 9 nəfər çe 18 soriku tosə 20 sorinə zindonə cəzo məhkum bıən. Bə 2 nəfəri – Ağa Sərxani və Anar Bağırovi ki, hələ tosə məhkəmə bino bıe polison de qolulə kıştəşonbe, bə çəvon munasibətədə bə çinayətə ko xitam doşone. 

Mahir Əzizovi mo Məhbubə Əzizova, Cəfər Zalovi jimoni həmro Qunay Zalova bə Meydan TV muxbiri izah doəşone ki, əvon bə şər, zulm və bıhtoni məruz mandə ım odəmon ozodi ro de tosə ıştə orəxnə nəfəsi mubarizə bəbarden.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments