İ qılə şaqirdi məktəbə hozoəti bə çand mənot təmom bedə?

taleshi radio 19 views
Sentyabrə manqi 15-minə rujiku Az.R-ədə tojə tədrisə sor bino bəbe. De koronavirusə pandemiya əlağədar tətbiğ bıə karantinə rejimi səbəbiku məmləkəti təhsilə muəssisəon 2019-minə sori martə manqi 3-ku bastəşonbe, dərson de interneti vasitə “on-layn” dəvordınidəbin

Boku şəhəri Təhsilə İdarə mudir Mehriban Vəliyeva etiraf kardəşe ki, ənənəvi təhsili bərpo karde zərurie ki, çe hırdənon de ıştə muəllimon, de sinifə həmron daimi unsiyyət bərpo bıbo, ımi əğılon mənəvi inkişaf və tərbiyyə prossesədə de co vasitəon əvəz karde mumkun ni.

Məktəbonədə təhsili bərpo bıe bə məktəbə forma oləton tələbat ziyod kardəşe. Boku Dutemonə Fabrikədə bə “Turan” Aqentiyyəti votəşone ki, məktəbə forma dutemonədə, həmən çəvon ğıymətonədə bə ponə sori nisbətən fərğ ni. Təhsilə Vəzarətikuən izah kardəşone ki, saqirdon dəvardə sori forma oləton ımsorən tan karde bəzınen. Çunki ımsornə tojə məktəbə forma təsviron hələ təsdığ bıənin. De məktəbə ləvazimaton həvate məşğul bıə mağaza və dukononədən ım məlumaton təsdığ kardəşone.

Bə təhsili məsələon dair ekspert Kamran Əsədovi məlumat doəşe ki,  

 miyonə təhsilə muəssisəonədə şaqirdon vahid forma oləton tan karde, əyo sosialə bərobərəti təmin karde roədə muvəffəğinə qıley vasitəy. Imsor bə tojə formon anəhoyən ehtiyoc bəpe ki nıbo, çunki dəvardə sori forma oləton ki, valideyonon boştə hırdənon hıriəşonbe, məktəbon dəbastə bıe səbəbiku beistifadə mandin, ımsor həmonə olətono istifadə karde mumkune. Eksperti ımən əlavə votəşe ki, “i qılə şaqirdi bə məktəb vıqande – ey de məktəbə olət və dərsə ləvazimati təminat bo valideyni 270 mənotiku tosə 350 mənoti bə sə omedə. Pandemiya vaxti odəmon mədaxil, həmən xıridarə ğodrət xeyli saru eqınie səbəbonku valideynon veyni  ıştə hırdənon bə məktəb hozo karde ro maddi imkan nişone”.

İbrimi Zahirəddin, Çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments