Tolışə rayononədə de korona virusi əlağədar vəziyyət çı curey?

taleshi radio 22 views
Orəxnə manqonədə bənə Az.R həmə reqionon Tolışə rayononədən bə korona mərəzi mubtəlo bıə, həmən çe ım noxəşiku mardə odəmon miğdar ziyod bıə.

“Azadi radio” muxbir de real vəziyyəti oşno bıe ro de Tolışə rayoni kali ailəon de telefoni qəp jəşe, əyo mevcud vəziyyəti barədə çəvonku xəbə səşe. Ostoro rayoni qıley xeyzoni zənəni votəşe ki, çəvon ailə həmə uzvon ım noxəşi qətəşonbe. Çey şuə vəziyyət vey qıvonin bıe, əv 14 ruj Masəlu mərizxonədə suni nəfəs aparatədə mande, əmo ey xilas karde mumkun nıbe. Rayonədə har ruj korona mərəziku vəfat kardə odəmon barədə xəbəon məsə bedə. Sentyabri 1-ədə 2 nəfər miyonə sinninə zənən ım mərəzi səbəbiku bə rəhmət şən. Dionədən virus pevolo bedə. Arçon ğəsəbə əji çe Vaqif Əhmədizoə fikir jıqoy ki, sıftə virusinə noxəşini çe salemə odəmiku co karde bedəni. Haliyədə çəvon diy 24 qılə xeyzonədə korona mərəzi mevcud bıe bə oşko beşə. Vəyəonədə, ictimai nəğliyyatədə, bankomaton vədə odəmon ğal bedən, əjo bə karantinə ğaydəon əməl kardedənin. Imən bə pandemiya həniən pevolo bıe səbəb bedə.  

Rayoni Mərkəziə Mərizxonə sər doktor Oqtay Əmənullayevi votəşe ki, noxəşinon miğdar vey bıboən, vəziyyət çəvon nəzarəti jitonoy. Qirəm əhali vaxtədə peyvənd bıəbe, noxəşi bı hədd nərəsi. Ey ımən ğeyd kardəşe ki, qonə noxəşinon əsasən bə Masəlu mərizxonə vığandedən. Əyo vırə nıvbiədə bə Cəlilobod, Sabirobod, hətto bə Ğobustoni mərizxonən dəğandedən. Haliyədə rayoni əhali 70 faiz peyvənd bıə, ehtimal heste ki, 10-15 ruji bədiqə pandemiya bə dumo okıryo.

Masəlu rayoni Mərkəziə Mərizxonə şebə mudir Bəşir Bəşirli bə muxbiri məlumat doəşe ki, Masəlu, Cəlilobod, Biləsıvo rayononədən vəziyyət qıvonine. Cəlilobodi mərizxonə bo korona noxəşinon oj kardə bə peş, ım noxəşinon stasionar mualicə karde ro imkan vey bıə. Bəşirli həmən izah kardəşe ki,  koronaku bə rəhmət şəkəson əksəriyyət vekə noxəşi bəkəsonin. Jı ruj bedə 5, kali rujon 8-10 nəfər vəfot kardedən. Əhali bəpe maska dəğəto, peyvənd bıbo. Peyvənd bıəkəson ım noxəşi hoson dəvunidən.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments