Çe peşə məktəbi məzunon tosə niməy ko peydo karde zınedənin.

taleshi radio 16 views
Soveti vaxtonədə peşə məktəbon hestbin. Əyo bə cıvonon muxtəlifə sənəton omutedəbin

Mevcud fabrik, zavod, kolxoz və sovxozonədə əvon de koy təmin bedəbin. SSRİ vılo bıə bəpeş iğtisadiyyati tənəzzul bey səbəb be ki, həmonə peşə təhsilə sistemən ləğv bıe. Nezə dəvardə soronədə Boku hokumət bə ğənaət ome ki, bə nuəperəsə nəsili sənət omute zərurie. Bərdə, Cəlilobod, Lankon və Bokuədə peşə məktəb oj kardışe. Respublika Təhsili vəzir Emin Amirullayevi fikir jıqoe ki, cıvonon arədə bə peşə təhsili marağ hiçən kam ni. Əmo həmonə məktəbon orıxniə məzunon 42 faizi boştə ko peydo karde imkanşon ni.

Təhsilə vəzarəti tono İctimai Şura sədri muavin Nadir İsrafilovi bə “Ayna” rujnomə votəşe ki,  keşvərədə de peşə təhsili inkişaf kardovnie məğsədi hokuməti Peşə Təhsilə Aqentiyyət  onoşe. Kam muddətədə muxtəlifə ixtisasinə kadron bə meydon beşin. Peşə məktəbon prestiji ros kardə qıley stinulən çımədə ibarəte ki, ım məktəbi məzunon bə institut beimtahan ğəbul bıe huğuğşon heste. İsrafilovi ım sahədə de Turkiyə həmkarəti karde zərurətən ğeyd kardəşe, votəşe ki, bı nezonədə hokuməti de Turkiyə peşə təhsili sahədə həmkarəti həxədə protokol  təsdiğ kardəşe. Bə ım sənədi əsasən, de Turkiyə Təhsilə Vəzarəti dastəki çəmə keşvərədə 2 qılə tojə onoemon bəsoxten. Im onoemoni orıxniə məzunon bə Azərbaycan və Turkiyə ğanunon muvafiğ 2 qılə diplom bədon.

Mutəxəssisi ımən əlavə kardəşe ki, peşə məktəbi məzunon bekorəti əsasə problemonədəy. Soveti vaxtədə devlət əvoni de koy təmin kardedəbe. Isət isə əmə vıjorə iğtisadiyyati şəraitədə jidəmon. Im iğtisadiyyat  ıştə ğaydəon bəmə diktə kardedə.

“Sputnik Azərbaycan” saytiən muəllimə kadron bekorəti problem tədğiğ kardəşe. Məlum bıə ki, ımsor bə muəlliməti vakansiya miğdar 8 həzo vırə bıə. Muəllimon bə ko peğətə imtahanonədə iştiraki ro, yəni bə həmonə 8 həzo vakantə vırə 60 həzo nəfəri muraciət kardəşe. Imən muəlliməti ixtisasinə kadron arədə bekorəti səviyyə çanədə barz bıe nişon dodə.

Ekspert Kamran Əsədovi bə ım problemi fikir fıqoe ki, har sor respublika ali təhsilə muəssisəon 12 həzo pedaqoji kadr hozo kardedən. Əvoni de koy təminatədə yolə problem heste. Əmo ım əv ni ki, həni bəpe jıqo kadron hozo nıbo. Haliyədə xususiə sektori məktəbonədə bə pedaqoqə kadron ehtiyac heste. Həmən muəllimon pensiya sinni de saru eğande roy ım problemi həll karde mumkune.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

Add Comments