Divojon ğazə problem.

taleshi radio 40 views
Çe Cəlilobod şəhrestoni Kurdlər diku bə rayoni mərkəz 8 km-e. Tosə ısət bə ım di ğaz okırniəşon ni. Hərçənd ki, ətrofi dion de ğazi təmin bıən, ım diy sakinon isə hələən ıştə kəy de ezımə piçi tosbonidən

Əvon de ım problemi əlağədar bə rayoni İcra Hakimiyyəti, bə “Azərğaz” İstehsalatə İbemoni çand kərə muraciət kardəşone, əmo çimi nəticəş bıə ni. Meydan TV de ım problemi əlağədar nıvıştedə ki, diə məkəmon ki,  hokuməti bə reqioni məntəğəon 90 faizisən vey  ğaz okırnie rəsmən elan kardəşe, de ım problemi anqıl şikayəton miğdar xeyli veye.

Lankoni Diqo diən həmonə şikayətkaron restədəy. Sakinon votedən ki, çand sore siyahiədən, əmo tosə ısət çəvon di de ğazi təmin bıə ni. Im sıxanon bə Liki rayoni Kornədi məntəğən aide. Diy əjion qırey kardedən ki, hələ 2019-minə sori bə çəvon di tərəf ğazə lulə okırnie bino bıe, 500 metr okırnişone. Haliyədə həmonə ko 2 sore ki, mandə nimədə, rayoni təşkilaton bımi əncom kəşe zınedənin.

Ğusari Sahil nominə diy 30 qılə ailə 10 sore ki, bə ğazi həsrəte. Bə ım diy ğaz okırniəşone, əmo ım xeyzonon şikayəti məsəkəs ni.

Lankon, Lik, Ğusar rayonon İcra Hakimiyyəti numayəndon votedən ki, ım məsələ bəvon aidiyyətış ni, çe “Azərğaz”i səlahiyyətədəy, sakinon ıştə mışğılon həxədə bəpe bəvon muraciət bıkardon.

“Azərğaz”ikuən bə Meydan TV parsi cəvobədə votəşone ki, kali reqionon de ğazi təminat 90 faizisən dəvardə. Im proses de mərhələ icra bedə. Ə dion ki, hələ ğaz okırniə bıə ni, bə siyahi dəğandə bıə, nezə soronədə əvonən de ğazi təmin bəben.

Boku hokuməti ımsornə zımıstonə mevsumədə dionədə devlətə muəssisəon , həmən divojon ıştə kəon tosbonie təmin karde məğsədi  32 qılə rayoni 67 qılə vişəvonə ərazionədə bə vişə ance icazə doəşe. Imən bey dəlalət kardedə ki, keşvəri məntəğəon xeyli miğdar de ğazi təmin kardəşonni. Muasir dınyoədə təbiiəti orəxə, ekoloqiya muhafizə karde zərurəti aktual bıə şəraitədə, Bənə Az.R ğaz hasil kardə keşvəri əraziədə bə vişəon ance rəvoc doe bə Boku hokuməti befərə siyasəti dəlalət kardedə.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

 

Add Comments