مال غنیمت او .............

Pashto Radio 66 views
د افغانستان له بګرام هوائي ډګره کله چې امریکائي عسکر بې مسئولیته او ناڅاپی ووتل نو د ورزشونو درست تجیهزات ورڅخه پاتې شوي چې نن سبا طالبان ورځيني سمه استفاده کوي .

Add Comments