ایران معلم ایستادگی و مقاومت ملتها

Dari Radio 35 views
اعتراف های کارشناسان شبکه اسرائیلی i24 رو! میگه ایران به سایر کشورها درس ایستادگی در برابر زورگویی های ایالات متحده را آموخت! تکنولوژی های ایران دنیا را شگفت زده کرده است!

Add Comments