- سخنگوی وزارت خارجه ایران ؛هنوز دعوت نامه ای در خصوص افغانستان از سوی سازمان ملل دریافت نکرده ایم.

Dari Radio 35 views
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران - در خصوص پیشنهاد برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد، هنوز دعوت نامه ای در خصوص افغانستان از سوی سازمان ملل دریافت نکرده ایم.

Add Comments