چرایی سفر نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان به آن ایران از زبان سخنگو

Dari Radio 38 views
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد سفر نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان به آن کشور

Add Comments