زورگیری از کامیونها در افغانستان

Dari Radio 39 views
تصویرهای که از سوی راننده‌گان موترهای باربری در رسانه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شوند، نشان می‌دهند که افراد تفنگدار با زور تفنگ از راننده‌گان موترهای باربری، پول می‌گیرند.

Add Comments