کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

Dari Radio 51 views
ضجه های مادر بر سر جنازه فرزند- دل هر سنگی را آب می کند

Add Comments