از پاپ صدا در می آید از ملاهای پاکستانی نه

Dari Radio 38 views
امرالله صالح: "حتی از پاپ، رهبر کاتولیک‌ها صدا بلند شد که این جنایت‌ها را توقف دهید؛ اما از یک ملای پاکستانی صدا بلند نشد."

Add Comments