بس های جدید شاروالی کابل

Dari Radio 3 views
ابراز خرسندی استفاده‌کنندگان بس‌های آزمایشی شاروالی کابل دوماه پیش شاروالی کابل جهت نظم ترانسپورت شهری و کاهش ازدحام، برای پنج بس شهری به گونه‌ی آزمایشی در شهر کابل اجازه فعالیت داد، شهروندان کابل از این اقدام شاروالی کابل ابراز خرسندی کردند.

Add Comments