قرنطین در افغانستان

Dari Radio 41 views
با وجود این‌که نهادهای آموزشی در شماری از ولایت کشور به قرنطین رفته‌؛ اما هنوز هم ازدحام در شهرها کاهش نیافته است. دیدگاه شماری از باشندگان کشور در رابطه به پیش‌گیری از شیوع ویروس کرونا

Add Comments