آمریکائی ها در پایان خط حفظ ظاهر هم نکردند

Dari Radio 3 views
اینم خارجی های که بیست سال در کشور مابودند حالا وقت برآمدن آهن های کهنی خود را هم نمیدهد به اداره کابل

Add Comments