طرح تازه حکومت افغانستان برای غرب این کشور

Dari Radio 37 views
حکومت طرح تازه ای را برای امنیت غرب کابل تهیه کرده است. این طرح که از سوی سرور دانش معاون دوم رییس جمهور تهیه شده، در آن بر سهیم ساختن مردم و تقویت نیروهای امنیتی در غرب کابل تاکید شده است

Add Comments