آرزو دارم در خیابانها ی کابل بدون ترس راه بروم

Dari Radio 31 views
صنم سادات بانوی که رستورانی را در کابل مدیریت می‌کند می‌گوید آرزو دارد روزی بتواند در جاده‌های کابل بدون ترس قدم زده و کار کند. او که چندسال پس از سقوط رژیم طالبان به افغانستان برگشته می‌گوید که هیچگاه نمی خواهد افغانستان به دوران سیاه برگردد.

Add Comments