جهت گیری های صلح و جنگ در افغانستان

Dari Radio 35 views
سمت و سوی جنگ و صلح را این روزها میتوان در میدانهای نبردی که بین حکومت و طالبان و دست به دست شدن نواحی جریان دارد دید. اینکه آینده ی این کشور چگونه است همه و همه به عزم ملی افغانها بستگی دارد

Add Comments