طالبان و مخالفت مردمی

Dari Radio 43 views
گروهٔ طالبان با گرفتن بعضی از ولسوالی ها، ظلم وجنایتی که بالای مردم کردند، اکنون با دفاعی ملی مردم افغانستان مواجه شده اند.

Add Comments