واکسن برکت و اهمیت آن برای افغانستان

Dari Radio 26 views
سه موضوع در مورد واکسن برکت جلب توجه می کند که باید افغانستانی ها و کشورهای مسلمان هم به آن توجه داشته باشند

Add Comments