بگرام پس از تخلیه

Dari Radio 32 views
بگرام پس از تخلیه و آنچه از آمریکا ماند مشتی ادوات و خودروهای زرهی است و ...

Add Comments