دفاع هوایی در شهر کابل آزمایش شد.

Dari Radio 33 views
سیستم تازه نصب شده‌ی دفاع هوایی در شهر کابل شام گذشته فعال و آزمایش شد.

Add Comments