طالبان در منزل مارشال دوستم

Dari Radio 31 views
طالبان در محوطه ی خانه ی مارشال دوستم در شبرغان مرکز ولایت جوزجان

Add Comments