طالبان با تصرف زندان قندوز تمام زندانیان را آزاد کرد

Dari Radio 31 views
طالبان با تصرف زندان قندوز تمام زندانیان را آزاد کرد

Add Comments