طالبان در عمارتهای مسئولین

Dari Radio 35 views
طالبان با تصرف شهرها عمارتهای متعلق به مسئولین و متنفذین را جولانگاه خود کردند

Add Comments