سید احمدشاه سادات وزیر سابق مخابرات افغانستان در آلمان پیک غذا شد

Dari Radio 24 views
وزیر سابق مخابرات افغانستان با توجه به سابقه‌اش، بسیار تلاش کرد تا در آلمان شغلی مطابق مدرک تحصیلی‌اش در حوزه اطلاعات و مخابرات پیدا کند، اما بدون دانستن آلمانی شانس او بسیار اندک بود.او پیک غذا شد تا نشان دهد اولویت برایش شغل است

Add Comments