د الوت کونکي ګاډي د لیدو آرمان هم پوره شو

Pashto Radio 50 views
انسان سره دخداي پاک مینه تر دې حده ده چې بلاخره ئې دا پوهه هم انسان ته ورکړه څو هڅه وکړي او الوت کونکی ګاډی هم جوړ کړي . نو له دې کار سره دانسان یو بل هغه آرمان چې ئې درلود، پوره شوی او بلاخره به له دې وروسته انسان په الوت کونکي ګاډي کې سفرونه وکړي .

Add Comments