کودک دزدی نظامی سابق آمریکایی در افغانستان

Dari Radio 1 views
داستان دزدیده شدن یک کودک افغان به دست یک نظامی آمریکایی در ایالت ویرجینیا ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

Add Comments