لحظه خوفناک تیراندازی ۲ خانواده در پیتزا فروشی

Dari Radio 4 views
دو خانواده آمریکایی که با یکدیگر روابط نزدیکی داشتند، در یک پیتزا فروشی با هم درگیر شدند و در کمال تعجب برای یکدیگر اسلحه کشیدند و اقدام به تیراندازی کردند.

Add Comments