زنان و نگاه طالبان به آن در اظهارات خبری این گروه در تهران

Dari Radio 34 views
نظر طالبان درباره ی حضور اجتماعی زنان

Add Comments