برف و فقر مضاعف در کابل

Dari Radio 1 views
با وجود برفباری و هوای سرد در کابل زنان نادار و فقير همراه با كودكان نوزاد شان در جاده های كابل تکدی گری می‌كنند

Add Comments