سردار قاآنی: تعریف شهید سلیمانی صرفا به عنوان یک فرمانده نظامی، تعریف کاملی نیست

Dari Radio 1 views
سردار قاآنی: تعریف شهید سلیمانی صرفا به عنوان یک فرمانده نظامی، تعریف کاملی نیست :شهید سلیمانی در هر محیط یا جلسه ای که با حضور افراد برجسته سیاسی تشکیل می شد، با استدلال ها و منطق قوی، همه را متحیر می کرد

Add Comments