با اقتدار استکبار امتیاز می دهد

Dari Radio 3 views
اگر اقتدار باشد، میتوان از استکبار امتیاز گرفت و او را عقب زد

Add Comments