سیمای واقعی غربی که نه قابل اعتماد است و نه اطمینان

Dari Radio 2 views
آمریکا به واکسن کرونای انگلیسی اعتماد ندارد؛ انگلیس هم به واکسن کرونای آمریکایی بی اعتماد است

Add Comments