:شیطنت غربی‌ها برای تست داروهایشان در افغانستان و پاکستان

Dari Radio 2 views
مسعود سلیمانی دانشمند ایرانی: واقعا قضاوت درباره نتایج مثبت واکسن ها زود است :شیطنت غربی‌ها در حوزه دارویی ثابت شده است آنها حتی داروهایی در افغانستان و پاکستان امتحان می‌کردند و بعد از مدتی می‌گفتند ضرر دارد و استفاده نشود

Add Comments