نقش کشورهای صنعتی در تخریب محیط زیست

Dari Radio 4 views
به عنوان کشورهای صنعتی بیشترین نقش را در تخریب محیط زیست داشته اند. فقر و گرسنگی را با جنگ، استعمار و یا تحریم به جوامع تحمیل کرده اند. حالا به بهانه محیط زیست و فقر ، قصدِ کاهش جمعیت در همان جوامع را دارند

Add Comments