واکسن فایزر یک واکسن سیاسی است نه طبی

Dari Radio 4 views
واکسن فایزر یک واکسن سیاسی است نه طبی جمال عبدالعظیم، استاد روابط بین الملل از مصر: وقتی مدیر شرکت فایزر از زدن واکسن تولیدی این شرکت امتناع کرده چرا ما باید از چنین واکسنی استفاده کنیم؟

Add Comments