در وصف دردانه ی نبی فاطمه ی زهرا س

Dari Radio 5 views
آب مهریه اش، زمین قُرُقش پرده دارش سماء، ملک بنده‌اش دامنش، پرورش دهنده حُسن اِی به قربان پنج فرزندش!

Add Comments