امام خمینی ره ؛ با مشت محکم به پیش بروید

Dari Radio 3 views
با مشت محکم به پیش بروید ا و مادامی که مشت شما گره کرده است آسیبی به شما نخواهد رسید. مشت خودتان را باز نکنید.

Add Comments