تصادف زنجیره ای در تگزاس آمریکا

Dari Radio 3 views
تصادف زنجیره ای در تگزاس آمریکا امدادگران شمار کشته ها را 5 نفر اعلام کرده اند. همچنین 36 زخمی نیز به شفاخانه ها منتقل شده اند. صدها موتر در این تصادف آسیب دیدند.

Add Comments