ایمنی زایی واکسن ایرانی کوید 19 خوشحال کننده است

Dari Radio 1 views
خبر خوب مدیر پروژه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا :دکتر حسینی مدیر پروژه مطالعات بالینی واکسن ستاد اجرایی فرمان امام"کوو ایران برکت" در پاسخ به سوال در مورد اثربخشی و ایمن بودن واکسن ایرانی کرونا گفت : واکسن "کوو ایران برکت" بر روی داوطلبینی که به آنها تزریق شده کاملا ایمن بوده و هدف اصلی مطالعه فاز یک، ایمن بودن واکسن هست که با توجه به نتایج؛ تقریبا محقق شده است. : در مورد ایمنی زایی باید بگوییم که جزو اهداف جانبی است و نتایج آزمایشگاهی افراد می‌آید و نتایجی که این روزها بدست ما آمده در مورد ایمنی زایی خوشحال کننده است. : همچنین این واکسن در برابر کرونای انگلیسی ایمنی زایی میکند و ۵ کشور خارجی نیز مذاکراتی را برای دریافت این واکسن با مجموعه تولیدکننده آن داشته اند.

Add Comments