ایران امنیتش را وجه المصالحه قرار نمیدهد

Dari Radio 2 views
ایران در خصوص امنیت و منافع خودش با هیچ کس مصالحه نخواهد کرد

Add Comments