استاد دانشگاه جرج تاون ؛در صورت وقوع هر جنگی، امارات و عربستان از قربانیان اصلی خواهند بود

Dari Radio 4 views
پروفسور راس هریسون استاد دانشگاه جرج تاون: :با واکنش های ایران، عربستان و امارات فهمیدند دشمنی با این کشور بی هزینه نخواهد ماند و دکترین کارتر تمام شده است...! :در صورت وقوع هر جنگی، امارات و عربستان از قربانیان اصلی خواهند بود پس راهی جز اندیشیدن به همکاری با ایران ندارند!

Add Comments