کشورهایی که برای یک دلار آدم می کشند چطور میلیون ها دلار هزینه می کنند و برای ما رسانه درست می کنند؟

Dari Radio 3 views
افشاگری های شهرام همایون، فعال اپوزیسیون؛ کشورهایی که برای یک دلار آدم می کشند چطور میلیون ها دلار هزینه می کنند و برای ایرانی ها رسانه درست می کنند؟!

Add Comments