چرا دنیا در حوادث قدس لال است

Dari Radio 1 views
قدس و صهیونیسم و جنایتو چشمان بسته مدعیان حقوق بشر

Add Comments