کارشناس صهیونیست: قادر به مقابله با فناوری موشک های ایرانی نیستیم...!

Dari Radio 5 views
کارشناس صهیونیست: : آنچه در دیمونا دیدم نشان داد قادر به مقابله با فناوری موشک های ایرانی نیستیم...!

Add Comments