ماجرای سوال دختر دانشجو از استاد دانشگاه سوربون

Dari Radio 4 views
ماجرای سوال دختر دانشجو از استاد دانشگاه سوربون فرانسه،درباره مردی مسلمان در کتاب‌هایش به نام علی که توجه دانشجو را جلب کرده بود و پاسخ شنیدنی استاد به دانشجو

Add Comments