آمریکائی ها از زدن واکسن خودی گریزانند

Dari Radio 5 views
حدود ۷۰ درصد از نظامیان و ۵۰ درصد از شهروندان آمریکا فراری از واکسن‌ خودشان

Add Comments