حمله‌ ایران به پایگاه آمریکایی در سوریه...!

Dari Radio 2 views
:حمله‌ ایران به پایگاه آمریکایی در سوریه، نمادین و راهبردی بود...!

Add Comments